Safari Smarthome
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


1. Általános rendelkezések
Gazdasági tevékenységeink során kezelünk személyes adatokat. A kezelt személyes adatok
tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E
tájékoztató célja, hogy az érintettek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat
kaphassanak arról, hogy cégünk személyes adataikat, milyen célból, feltételek és garanciák
mellett, mennyi ideig kezeli.
Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja
magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Fenntartjuk ugyanakkor a jelen
egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintetteket megfelelő
tájékoztatása mellett.
Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései
alapján alakítottuk ki.
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
Név: Safari-Smarthome – Sebők István e.v.
Székhely: 3385 Tiszanána, Széchenyi út 91
Adószám: 60361105-1-30
Telefonszám: +36 30 864-7622
E-mail: info@safari-smarthome.com

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő részletes tájékoztatást adjuk.
2. Cookie kezelés
Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai
mérések, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre: cégünk honlapjának látogatói.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap
látogatásának befejezéséig tart.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem
teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
3. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
Az adatkezelés célja: cégünk által kötött szerződések teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása, valamint az adatkezelő jogos
érdeke.
A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím).
Az adatkezelés időtartama: szerződéskötéstől vagy az abból eredő követelés esedékességének
lejártától számított 5 év.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
– kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
– kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg
bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az
adatot ne kezelje),
– gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa
cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk a személyes adatokat tartalmazó
iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági
intézkedésekkel védi.

4. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes
adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervezetek részére – amennyiben az
érintett szervezet az adatkérés célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit
és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés
biztonsága
Cégünk számítástechnikai rendszere és adatmegőrzési helye, a cég székhelyén annak
adatfeldolgozó szerverein találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a
kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti
garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és szerződéses partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése
megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges
intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a
kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Tájékoztatáshoz való jog:
Cégünk az érintettek részére az érintettek kérése alapján a személyes adatok kezelésére
vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül
gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban
is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak
kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat
kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítés joga:
E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy